Blog

Onze workshops en actualiteiten

Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

De belangrijkste do’s and dont’s van het concurrentiebeding11-05-2022

De krappe arbeidsmarkt zet werkgevers voor grote uitdagingen. Iedereen is op zoek naar (gekwalificeerd) personeel. Wij merken dat er veel vragen zijn over het concurrentiebeding. Tijd om weer eens op een rij te zetten hoe het ook alweer zit met het concurrentiebeding. Waarop moet een (toekomstige) werkgever bedacht zijn?  

Doel van een concurrentiebeding is voorkomen dat een werknemer na afloop van zijn dienstverband bij een concurrent aan de slag gaat. Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding en bedoeld om te voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding de relaties van zijn werkgever benadert, voor een relatie gaat werken etc. Wat ook veel voorkomt, is een anti-ronselbeding dat de werknemer verbiedt collega’s te bewegen in dienst te treden bij de concurrent. Het is in de rechtspraak nog geen uitgemaakte zaak dat een anti-ronselbeding een concurrentiebeding is. Op overtreding van de bedingen staat meestal een (hoge) boete die door de rechter gematigd kan worden.  

Waarop moeten werkgevers letten als ze een concurrentiebeding willen afspreken?

Schriftelijk

Een concurrentiebeding moet schriftelijk met een meerderjarige werknemer overeengekomen worden. Anders is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig en kan de werkgever er dus geen beroep op doen. Aan deze eis wordt voldaan als het concurrentiebeding in een document staat dat door de werknemer is ondertekend (meestal de arbeidsovereenkomst). Volgens de Hoge Raad is het concurrentiebeding ook rechtsgeldig als het is opgenomen in een ander document dan wat de  werknemer heeft ondertekend, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de arbeidsvoorwaardenregeling met het concurrentiebeding is als bijlage gevoegd bij het ondertekende document waarin naar de arbeidsvoorwaardenregeling wordt verwezen;

of

 • de werknemer heeft in het door hem ondertekende document uitdrukkelijk verklaard met het concurrentiebeding in te stemmen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan. Er geldt een uitzondering als de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft die een concurrentiebeding rechtvaardigen en die schriftelijk gemotiveerd zijn in de arbeidsovereenkomst. Ontbreekt een schriftelijke motivering, dan is het beding ongeldig. De schriftelijke motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen wordt streng getoetst. De meeste concurrentiebedingen in een tijdelijk arbeidscontract voldoen niet aan deze eis, omdat de zwaarwegende bedrijfsbelangen in relatie tot de functie vaak te algemeen (bijvoorbeeld voor alle commerciële functies) en niet ‘op maat’, voor de specifieke functie of werknemer, geformuleerd zijn.    

Ingrijpende wijziging arbeidsverhouding

Een concurrentiebeding kan zijn geldigheid verliezen en geheel of gedeeltelijk vervallen, als de arbeidsverhouding zo ingrijpend wijzigt, dat het beding daardoor aanmerkelijk zwaarder op de werknemer gaat drukken en opnieuw moet worden overeengekomen. Het moet dan wel gaan om een ingrijpende wijziging die bij het aangaan van het concurrentiebeding redelijkerwijs niet voorzienbaar was en waardoor de werknemer bij handhaving van het beding na afloop van zijn dienstverband belemmerd wordt een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden. Voorbeelden in de rechtspraak waarbij het concurrentiebeding om die reden kwam te vervallen was de situatie waarin een monteur was opgeklommen tot verkoper binnendienst of bij een promotie van junior verkoopmedewerker naar accountmanager. Een andere situatie kan zijn als de bedrijfsactiviteiten ingrijpend veranderen, bijvoorbeeld bij internationalisering of de uitbreiding van de portefeuille als gevolg van een fusie.

Vernietiging of matiging concurrentiebeding  

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn grondrecht op een vrije arbeidskeuze. De rechter kan een rechtsgeldig concurrentiebeding vernietigen of matigen, wanneer de werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld in zijn belangen om na afloop van zijn dienstverband elders te gaan werken. Dat kan betekenen dat de werknemer ondanks een geldig beding toch in dienst kan treden bij de concurrent of slechts voor een beperkte periode gebonden is aan het beding etc. Of dat het geval is, zal de rechter steeds beoordelen aan de hand van een belangenafweging tussen de belangen van de werkgever enerzijds en die van de werknemer anderzijds. De rechter heeft een grote vrijheid om te beslissen of en in hoeverre het concurrentiebeding moet worden vernietigd of beperkt en welke belangen meegewogen moeten worden en hoe zwaar die belangen moeten meewegen. De rechtspraak is daardoor casuïstisch en lastig voorspelbaar. Gehele vernietiging van een concurrentiebeding komt niet heel vaak voor. Beperking in tijd en/of geografisch bereik van een concurrentiebeding of het terugbrengen tot alleen een relatiebeding komen regelmatig voor. Uit de rechtspraak kunnen een aantal factoren worden afgeleid die bij de belangenafweging een rol spelen zoals:

 • de gegronde vrees voor benadeling van de ex-werkgever vanwege de concurrentiegevoelige kennis die de ex-werknemer heeft opgedaan;
 • de mogelijkheid van positieverbetering voor de werknemer;
 • wie heeft het initiatief tot beëindiging genomen;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer;
 • de mate van gebondenheid van de werknemer aan een bepaalde branche;
 • de mate van verwijtbaar gedrag van werkgever en/of werknemer;
 • de investeringen van de werkgever in de werknemer;
 • de duur van het contract;
 • toezeggingen over het al dan niet handhaven van het beding.

Boete & schadevergoeding

Bij een concurrentie- en relatiebeding is het mogelijk om naast een boete ook eventuele schade te claimen bij overtreding van deze bedingen. Let wel, dat kan niet bij boetes die worden verbonden aan overtreding van bijvoorbeeld het geheimhoudingsbeding. Aan de rechtsgeldigheid van een boetebeding, anders dan die geldt voor een concurrentiebeding, stelt de wet strikte eisen.

Tips

Ga vooraf aan het sluiten van een concurrentiebeding altijd na of het gelet op de functie noodzakelijk is om de (zwaarwegende) bedrijfsbelangen te beschermen.  

Neem het concurrentie- en relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst zelf.   

Controleer of de boetebepaling op overtreding van het concurrentie-en/of relatiebeding correct is geformuleerd naast het recht op schadevergoeding.

Wees alert op situaties waarin het nodig kan zijn het beding opnieuw overeen te komen om te voorkomen dat het beding niet (meer) geldig is.

Zorg naast een concurrentie- en/of relatiebeding ook altijd voor een geheimhoudingsbeding met een boetebepaling die voldoet aan de wettelijke vereisten van een boetebeding.  

Neem een clausule in de arbeidsovereenkomst op ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten als dat van toepassing is op de werkzaamheden die de werknemer verricht.

Hervormingen op komst

Eind februari 2022 heeft minister Van Gennip de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal beleidsopties om het concurrentiebeding te hervormen. Uit onderzoek blijkt dat het concurrentiebeding zo breed wordt ingezet dat het tot een ongerechtvaardigde beperking kan leiden van de noodzakelijke mobiliteit, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Volgens de minister is er ook draagvlak onder de sociale partners om tot een aanpassing van het concurrentiebeding te komen. De minister verwacht in de zomer een wetsvoorstel tot aanpassing aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen.

Van Bladel Advocaten zal u natuurlijk op de hoogte houden zodra hierover meer bekend is en van interessante rechtspraak over dit onderwerp.

Hanneke Klinckhamers

26-05-2023Hoe ver gaat het inzagerecht van werknemers op grond van de AVG?

De AVG viert op 25 mei 2023 haar vijfjarige jubileum. Daarom wijd ik een blog aan een belangrijk recht van werknemers op grond van de AVG: het recht op inzage. Met dit recht kunnen werknemers inzage krijgen in de persoonsgegevens die de werkgever over hen verwerkt. Als je als werkgever te maken krijgt met een inzageverzoek van een werknemer, ben je in beginsel verplicht hieraan gehoor te geven. Hoe ver gaat deze verplichting eigenlijk? 

Lees artikel

12-05-2023All-in loon: wat is dat en mag dat?

Bij contracten met een kleine arbeidsomvang komt het voor dat de werkgever een all-in loon afspreekt. Bij een all-in loon worden de (opgebouwde) vakantiedagen en - toeslag verrekend in de hoogte van het periodieke loon. Uit de rechtspraak volgt dat een dergelijke afspraak weliswaar mag worden gemaakt, maar dat deze helder moeten worden geformuleerd. Dat was niet het geval in de zaak die zich onlangs afspeelde bij de rechtbank Den Haag, waarin de werkgever alsnog werd veroordeeld tot nabetaling van vakantie-uren.

Lees artikel

10-05-2023Workshop 'Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer'

Mag er dan niks meer gezegd worden? Is tegenwoordig een veel gehoorde vraag. Op woensdag 28 juni 2023 organiseren wij in samenwerking met Werk in Vertrouwen - experts op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit - een gratis workshop op Kasteel Waardenburg in Waardenburg. De workshop start om 14.30 uur en eindigt om 17.00 uur met aansluitend een borrel op het kasteel. U kunt zich inschrijven voor deze gratis workshop door een email te sturen naar info@vanbladeladvocaten.nl  

Lees artikel

11-04-2023Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemer en geen zelfstandig ondernemer

Dat heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 maart 2023 bevestigd. De uitspraak volgt op die van hof Amsterdam van 16 februari 2021 (zie blog). De langdurige strijd tussen de FNV en Deliveroo over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is hiermee ten einde gekomen. Maar wordt door de Hoge Raad ook de prangende vraag van de praktijk beantwoord, wanneer sprake is van zelfstandig ondernemerschap dan wel (toch) een arbeidsovereenkomst?

Lees artikel

03-04-2023Zzp’er in dienst bij intermediair

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht komen in allerlei vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan de uitzendconstructie, waarbij een uitzendbureau een uitzendkracht op basis van een arbeidsovereenkomst uitleent aan een opdrachtgever. In de praktijk komen ook andere soorten driehoeksrelaties voor, bijvoorbeeld een intermediair (bemiddelingsbureau) die een zzp’er aan een opdrachtgever ‘koppelt’. De vraag die zich bij een dergelijke constructie kan voordoen, is of deze zzp’ers wel echt zelfstandigen zijn, en zo nee, wie is dan de werkgever?

Lees artikel

22-03-2023Webinar Wet bescherming klokkenluiders gemist?

Op 17 maart jl. vond ons webinar plaats over de Wet bescherming klokkenluiders. In dit webinar zijn de belangrijkste gevolgen voor werkgevers besproken en een aantal tips gegeven. Via deze link kunt u het webinar terugkijken.  

 

Lees artikel

17-03-2023Werknemer verplicht tot betaling schadevergoeding aan werkgever bij onregelmatige opzegging

De werknemer dient bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn in acht te nemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, zullen veel werkgevers werknemers willen houden aan de opzegtermijn, omdat er niet zo maar een vervanger is. Wat kan de werkgever doen als de werknemer de opzegtermijn niet in acht neemt? Recent hebben zich twee zaken voorgedaan bij respectievelijk de Rechtbank Overijssel en de Rechtbank Midden-Nederland.

Lees artikel

18-02-2023Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden: wat verandert er voor werkgevers?

Deze nieuwe wet, die de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangt, verstevigt de bescherming van klokkenluiders en heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. De wet heeft op een aantal onderdelen na directe werking voor werkgevers met 249 of meer werknemers. Voor werkgevers met 50 tot 249 werknemers geldt een overgangsperiode tot 17 december 2023 om aan de wet te voldoen. Werkgevers die de interne meldprocedure nog niet hebben aangepast, moeten dus direct aan de slag. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Lees artikel

10-02-2023Mediation in arbeidsconflicten (deel 2)

In mijn vorige blog Mediation in arbeidsconflicten (deel 1) schreef ik over de algemene beginselen van mediation. In dit tweede deel ga ik dieper in op het thema vrijwilligheid.

Lees artikel

23-01-2023Wat moet een werkgever doen als een werknemer niet goed functioneert?

Als een werknemer niet goed of onvoldoende functioneert, moet een werkgever de werknemer hiervan tijdig op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen het functioneren te verbeteren door middel van een serieus en realistisch verbetertraject. Voordat aan een verbetertraject wordt toegekomen, is de vraag wanneer er sprake is van disfunctioneren. En wat doe je met een werknemer die weigert mee te werken aan een verbetertraject? Werkgevers kunnen uit een recente uitspraak van Rechtbank Rotterdam een aantal nuttige tips halen.

Lees artikel

23-12-2022Voortgang plannen ZZP-ers deel 5 / terugkijken webinar 19 januari

In eerdere blog's hebben wij u geïnformeerd over de plannen van het kabinet met betrekking tot werken als zelfstandige. Op 16 december 2022 is een nieuwe Voortgangsbrief 'Werken als zelfstandige' verschenen. Daarin schetst het kabinet hoe de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige zullen worden uitgewerkt. Onderstaand leest u over de belangrijkste punten. Op 19 januari 2023 hebben wij dit uitgebreid besproken in een gratis webinar. U kunt het webinar terugkijken via deze link.

Lees artikel

12-12-2022Portretten van werknemers: waar moeten werkgevers op letten?

Geregeld gebruiken werkgevers beeldmateriaal van werknemers. Vooral voor marketingdoeleinden worden vaak portretten van werknemers gebruikt. Te denken valt aan het plaatsen van foto’s op de website en het afbeelden van werknemers op promotiemateriaal. Een belangrijk maar soms onderbelicht thema bij dit soort activiteiten is het portretrecht. In deze blog bespreek ik wat het portrecht is en onder welke voorwaarden een werkgever het portret van haar werknemers mag gebruiken. Daarnaast ga ik in op de AVG in relatie tot het gebruik van portretten van werknemers door werkgevers.

Lees artikel

06-12-2022Proeftijdontslag en discriminatie

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg werd aan een werkneemster een jaarsalaris toegekend wegens discriminatie bij een proeftijdontslag. In deze blog bespreek ik deze uitspraak en het proeftijdontslag waarbij sprake is (chronische) ziekte.

Lees artikel

08-11-2022Strafrechtelijke verdenking werknemer: welke arbeidsrechtelijke maatregelen kan de werkgever treffen?

Het komt geregeld voor dat een werknemer niet komt opdagen op het werk omdat hij is aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Hieronder bespreek ik aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden de werkgever heeft.

Lees artikel

01-11-2022Mediation in arbeidsconflicten (1)

Bij arbeidsconflicten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van mediation. In deze blog zet ik de ins- en outs van mediation op een rij. Deze blog is onderdeel van een drieluik. In twee volgende blogs ga ik dieper in op de vrijwilligheid om deel te nemen aan mediation en de geheimhouding van wat in mediation besproken wordt.

Lees artikel

21-10-2022Heeft de werkgever zeggenschap bij de spreiding, verdeling en invulling van betaald geboorte- en ouderschapsverlof?

De verlofmogelijkheden voor werkende ouders zijn de laatste jaren sterk uitgebreid. In aanvulling op het betaald partner- en aanvullend geboorteverlof bestaat sinds 2 augustus 2022 voor beide ouders de mogelijkheid van negen weken betaald ouderschapsverlof. Uitgangspunt bij deze wettelijke verlofregelingen is dat werknemers het verlof naar eigen inzicht mogen invullen en inrichten. In hoeverre  heeft een werkgever daar zeggenschap over? Kan een werkgever een verlofverzoek weigeren, wijzigen of voorwaarden verbinden aan de manier waarop een werknemer het verlof wil invullen?

 

Lees artikel

15-09-2022Optometrist beconcurreert voormalig werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Dat merken wij ook in onze praktijk. Concurrerende ondernemingen proberen elkaars medewerkers over te halen een overstap te maken. Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden om de werknemer te houden aan het concurrentiebeding. Reden dat we daar tijdens ons seminar op 28 september 2022 extra aandacht aan besteden. Om je alvast een beetje voor te bereiden voor ons seminar, verwijs ik naar het lezenswaardige blog van mijn collega Hanneke Klinckhamers over de do’s and dont’s van het concurrentiebeding. Ook in de rechtspraak krijgt het concurrentiebeding een steeds prominentere rol. Hieronder bespreek ik een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, waarin de werknemer niet overstapt naar een concurrent maar (en dat komt minder vaak voor) een concurrerend bedrijf opricht. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel

07-07-2022Plannen hervorming arbeidsmarkt

Op 5 juli 2022 heeft minister Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt uiteengezet. De eerdere adviezen van de SER en de Commissie Regulering van Werk zijn daarbij leidraad geweest. Van Bladel advocaten zet de uitwerking van de plannen op het gebied van het arbeidsrecht in deze blog op een rij.

Lees artikel

07-07-2022Gewijzigde voorstel 'Wet werken waar je wilt' door Tweede Kamer aangenomen

Op 5 juli 2022 heeft de Tweede Kamer het gewijzigde voorstel van de Wet werken waar je wilt aangenomen. Als straks ook de Eerste Kamer instemt met deze wet, wordt het thuiswerken duidelijker geregeld dan hoe het nu is. Initiatiefnemers Weyenberg (D’66) en Maatoug (GroenLinks) hebben het advies van de SER over hybride werken van 31 maart 2022 dat uitgaat van een oplossing op maat tussen de individuele werkgever en werknemer overgenomen. Wat houdt de wijziging in?

Lees artikel

27-06-2022Wet transparante arbeidsvoorwaarden definitief: let op de addertjes onder het gras!

Het hing al even in de lucht, maar met de instemming van de Eerste Kamer op 21 juni 2022 zal de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 1 augustus 2022 nu definitief in werking treden. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister niet alleen de bedoeling van de wet verder verduidelijkt, maar bovendien op vergaande gevolgen gewezen. Dat de wet implicaties zou hebben op het gebied van verplichte scholing, nevenwerkzaamheden en de informatieplicht van de werkgever, was voor velen al duidelijk. Misschien wel meest opvallend is daarom de opmerking van de minister dat een (onbeantwoord) verzoek om voorspelbare arbeidsvoorwaarden tot een vast contract kan leiden. In aanvulling op de eerdere blog van mijn collega Heleen Dammingh van afgelopen januari, worden hier de meest opvallende inzichten en (mogelijke) gevolgen van de nieuwe wet besproken.

Lees artikel

20-06-2022Hoe zit het ook al weer: mag de werkgever vakantiedagen van een zieke werknemer van het verlofsaldo afschrijven?

Een terugkerende vraag is of de werkgever mogelijkheid heeft om vakantiedagen van een zieke werknemer af te schrijven. De wet regelt dat de opbouw van vakantiedagen van de werknemer die ziek is volledig doorgaat. Keerzijde hiervan is dat de werknemer die tijdens ziekte op vakantie gaat, verlof moet opnemen. Dat laatste is – zo lijkt het – anders als de werknemer geen re-integratiemogelijkheden heeft. Deze werknemer zal immers niet kunnen recupereren. Als een werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie, mogen vakantiedagen alleen worden afgeschreven als de werknemer daar in een voorkomend geval mee instemt. Het Hof Den Bosch heeft zich recent gebogen over de vraag of vakantiedagen mogen worden afgeboekt, als de werknemer ziek wordt nadat de vakantie van de werknemer is vastgesteld. 

Lees artikel

31-05-2022Niet-integer en dus ontslagen wegens verwijtbaar handelen?

Uitgangspunt van het Nederlandse ontslagrecht is de zogenaamde preventieve toetsing: ontslag is pas mogelijk als door de kantonrechter (of het UWV) is beoordeeld dat sprake is van een redelijke ontslaggrond en herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Een van de limitatieve ontslaggronden is ‘verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer’. De wet omschrijft deze zogenaamde e-grond als ‘zodanig gedrag dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Wanneer is sprake van dergelijk verwijtbaar handelen en hoe succesvol zijn werkgevers in ontslagzaken als het gaat om integriteitskwesties? Rechters oordelen hier wisselend over.

Lees artikel

19-05-2022BBL-overeenkomst: een stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Leerlingen die kiezen voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen een opleiding bij een onderwijsinstelling en gaan aan het werk bij een erkend leerbedrijf. Meestal is de BBL-leerling aan het werk op basis van een arbeidsovereenkomst. Soms kan dat een stageovereenkomst zijn. Het maakt nogal wat uit of een BBL-leerling werkzaam is op basis van een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Is sprake van een arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer recht op ontslagbescherming, loon tijdens ziekte, etc., maar ook dient loonbelasting te worden afgedragen en premies werknemersverzekeringen. Soms komt het voor dat het leerbedrijf en de leerling een stageovereenkomst sluiten, maar dat deze door een rechter toch wordt gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat was ook het geval in een zaak die is voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag van 14 april 2022. Wat speelde er in die zaak?

Lees artikel

05-05-2022Werkgever kom in actie en zorg dat werknemers niet opgenomen vakantiedagen voor 1 juli kunnen opnemen

Als u als werkgever denkt dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli a.s. automatisch vervallen en dus van het vakantiesaldo van de werknemer mogen worden afgeschreven, hebt u het mis. Het Hof Den Haag heeft in een arrest eind 2021 nog eens uitgebreid toegelicht dat het jaarlijkse recht op vakantie niet zomaar verloren kan gaan. Het ging in die zaak om een advocaat in loondienst die arbeidszaken behandelde over niet-opgenomen vakantiedagen en dus volledig op de hoogte was van de inhoud en gevolgen van de regels over het vervallen van vakantiedagen.

Lees artikel

05-04-2022SER adviseert kabinet hybride werken wettelijk te regelen

Hybride werken, het plaats- en tijdonafhankelijk werken, is sinds de Coronapandemie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel bedrijven en organisaties hebben hieraan al in meer of mindere mate invulling gegeven. In zijn advies van 31 maart 2022 doet de SER aan het kabinet aanbevelingen over de vormgeving van hybride werken en het bijstellen van de Wet flexibel werken en het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt.

Lees artikel

24-02-2022Wat is de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte?

Tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Dit geldt ook tijdens ziekte. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? In een recente uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie nadere uitleg gegeven over de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte.

Lees artikel

17-01-2022Werkgevers let op: modelarbeidsovereenkomsten moeten per 1 augustus 2022 worden gewijzigd

EEN UPDATE VOOR DEZE BLOG IS GEPLAATST OP 27 JUNI 2022 Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat bepalingen ter uitvoering van de gelijknamige EU-richtlijn, die uiterlijk op 1 augustus 2022 worden omgezet in het Nederlandse rechtssysteem. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet, waarmee de werkgever direct rekening moet houden.

Lees artikel

15-10-2021Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders de gelegenheid te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en keuzes te maken in de verdeling van werk en zorgtaken.

Lees artikel
Archief