Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Voortgang plannen ZZP-ers deel 225-06-2020

In onze blog van 1 augustus 2019 schreven wij over de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Voor opdrachtnemers zou er een minimumtarief van EUR 16,- per uur komen. Voor tarieven boven EUR 75,- per uur zou een 'zelfstandigenverklaring' worden afgegeven waarmee zekerheid kon worden verkregen over het ondernemerschap. Voor alle andere gevallen zou er gewerkt worden met een webmodule waarmee zou worden beoordeeld of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. In de voortgangsbrief van 15 juni jl. heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd niet verder te gaan met  het wetsvoorstel voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. In die brief kondigt Koolmees een pilot met de webmodule aan en deelt hij overige ideeën over zzp-ers. In deze blog leest u erover. 

Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is ten eerste van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudingsplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Ten tweede is voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer belangrijk om te weten of de arbeidsrelatie kwalificeert als een arbeidsovereenkomst of een ander type overeenkomst.

De voornaamste redenen om de voorstellen rondom het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken, zijn de te verwachten administratieve lasten, het ontbreken van draagvlak en het niet uitvoerbaar- en handhaafbaar zijn van de maatregelen. De Minister komt tot deze conclusie na onder andere gesprekken in het veld en internetconsultatie over het wetsvoorstel. Daaruit is ook naar voren gekomen dat veel partijen de onderliggende problematiek rondom zzp-ers wel onderkennen. Het gaat er met name om dat veel zzp-ers tegen een (te) laag tarief werken dat vaak niet voldoende is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en noodzakelijke levensbehoeften, aldus de Minister. Hij wil de positie van zzp-ers versterken en daarvoor is allereerst van belang dat er duidelijkheid komt over de aard van de arbeidsrelatie.

Om voor opdrachtgevers duidelijk te krijgen in welke gevallen er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking ontwikkelt het kabinet een webmodule. Hiermee kunnen opdrachtgevers zekerheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De webmodule is een online vragenlijst voor (zakelijke) opdrachtgevers. Als na het invullen blijkt dat een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd, wordt een 'opdrachtgeversverklaring' afgegeven. Daarmee hebben opdrachtgevers zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen. Voorwaarde is dat de webmodule naar waarheid is ingevuld en dat in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt.

Aan de webmodule liggen wetgeving en jurisprudentie ten grondslag, zoals verduidelijkt en toegelicht in het Handboek Loonheffingen 2020. De vraag of sprake is van een gezagsverhouding is bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie vaak de belangrijkste. In het Handboek Loonheffingen 2020 is een leidraad opgenomen die hierbij gebruikt kan worden. Klik hier om het te raadplegen. 

De webmodule is inmiddels in twee fases getest. Eén van de (zorgwekkende) conclusies uit de testresultaten is dat er in ongeveer de helft van de gevallen waarin een opdrachtgever een zzp-er inhuurt een sterke indicatie is dat er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking. In die gevallen wordt dus geen opdrachtgeversverklaring afgegeven. In ongeveer 25% van de gevallen kregen de opdrachtgevers de opdrachtgeversverklaring wel, wat zekerheid over de loonheffingen betekent. Ten slotte is gebleken dat in 27% van de opdrachten geen uitsluitsel is te geven.

Het wordt niet verplicht om met de webmodule te werken. Verder wordt de webmodule anoniem ingevuld en is er geen registratie van de afgegeven opdrachtgeversverklaringen. De opdrachtgever kan zich bij controle door de Belastingdienst wel op een afgegeven opdrachtgeversverklaring beroepen. De uitkomst van het online vragenformulier zou, als een indicatie dienstbetrekking wordt afgegeven, voor opdrachtgevers aanleiding moeten zijn om te bekijken of de werkrelatie met de zzp-er anders moet worden vormgegeven.

In het najaar van 2020 komt de webmodule beschikbaar als pilot, zodat opdrachtgevers dit hulpmiddel alvast vrijwillig kunnen gebruiken. In de pilotfase geeft de webmodule wel duidelijkheid, maar nog geen zekerheid. 

Het handhavingsmoratorium, wat betekent dat er alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillendheid, loopt nu af op 1 januari 2021. Het kabinet gaat in het najaar van 2020 een beslissing nemen over de verdere verlenging hiervan. 

Met overige maatregelen wil het kabinet de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen, bijvoorbeeld door de afbouw van de zelfstandigenaftrek, een wettelijke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen voor zzp-ers.  

 

***


Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op het gebied van zelfstandigen. Mocht u vragen hebben over de kwalificatie van een arbeidsrelatie of anderszins, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten. 

Saskia Le Noble

02-12-2020Werken waar je wil?

Wordt thuiswerken straks een hard recht van de werknemer? Als het aan D’66 en GroenLinks ligt wel. Zij hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigt. Nu is het zo, dat de werknemer niet vrij is om zelf de keuze te maken om al dan niet thuis te werken (zie onze eerdere blog hierover: Blog Recht op thuiswerken?). Op 19 november 2020 is de ‘Wet werken waar je wil’ ter consultatie via internet aangeboden. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen tot 18 december a.s. op het wetsvoorstel reageren. Wat houdt de ‘Wet werken waar je wil’ in?    

 

Lees artikel

19-11-2020Ontslag wegens integriteitsschending: wat overheidswerkgevers moeten weten!

Sinds 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werknemer geworden als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierdoor komen rechtszaken niet langer bij de bestuursrechter maar de kantonrechter. Er zijn inmiddels diverse procedures door overheidswerkgevers gevoerd. De meeste daarvan gaan over ontslag wegens schending van de ambtelijke integriteit. Hoe succesvol zijn overheidswerkgevers bij de civiele rechter? Waarop moeten zij letten?

Lees artikel

29-10-2020Mag een werkgever een mondkapje verplichten?

Vanuit de overheid wordt “een dringend advies” gegeven om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen. Er geldt (nog) geen verplichting om het mondkapje te dragen, maar veel werkgevers willen alvast een mondkapjesplicht invoeren op de werkvloer. Hoe zit dat arbeidsrechtelijk?

Lees artikel

29-10-2020Oordeel bedrijfsarts over belastbaarheid wordt leidend bij loonsanctie

Minister Koolmees heeft op 1 oktober 2020 een wetvoorstel ingediend, dat beoogt om het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de zogenaamde poortwachterstoets. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 september 2021 van toepassing wordt.

Lees artikel

14-10-2020Wat u moet weten over NOW 3.0!

De regeling van de NOW 3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bekend. De NOW wordt met ingang van 1 oktober 2020 verlengd en duurt tot en met 30 juni 2021. Op een aantal onderdelen is de NOW 3 weer veranderd ten opzichte van NOW 1 en 2. Bedrijven krijgen meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe economische realiteit door bijvoorbeeld te herstructureren zonder ontslagboete of korting bij collectief ontslag. Wel moeten werkgevers actief inzetten op begeleiding naar ander werk. We zetten de belangrijkste punten van de NOW 3 op een rij.

Lees artikel

24-09-2020Wat je als werkgever moet weten over thuiswerken

Als gevolg van het coronavirus werkt een groot deel van de werknemers al ruim zes maanden thuis. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, lijkt het er op dat dit nog enige tijd gaat duren. In deze blog komen een aantal arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken aan de orde, zoals de arboregels, de keuzevrijheid van de werknemer ten aanzien van het thuiswerken, de controle op de werkzaamheden door de werkgever en de vergoeding van (extra) kosten. Ten slotte aandacht voor het fenomeen ‘thuiswerkregeling’, omdat wij in de praktijk merken dat veel werkgevers hierover nadenken.

Lees artikel

18-09-2020Actualiteiten arbeidsrecht, o.m. transitievergoeding en gewijzigde uitvoeringsregels reorganisatie

Op het gebied van het arbeidsrecht zijn er naast de Covid-19 gerelateerde steunmaatregelen een aantal andere wijzigingen bekend gemaakt of op komst die belangrijk zijn voor (overheids)werkgevers en werknemers. We zetten die wijzigingen op een rij.

Lees artikel

14-09-2020Voorstel strengere beloningsregels voor de financiële sector

Voor de financiële sector gelden sinds de bankencrises in 2007-2009 strikte regels als het gaat om variabele beloningen, zoals bonussen. De voorgenomen salarisverhoging met 50% (tot 3 miljoen euro) van toenmalig ING bestuursvoorzitter Hamers en de maatschappelijke commotie daarover is voor de wetgever aanleiding aanvullende maatregelen te willen invoeren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan dat gevolgen hebben voor bestaande beloningsafspraken van bijvoorbeeld bankmedewerkers. Wat houden de aangekondigde maatregelen in?  

Lees artikel

02-09-2020Is het werken in ploegendienst na 32 jaar een verworven recht?

Vaak krijgen wij de vraag of een werkgever een voordeel dat hij met de werknemer is overeeengekomen (al dan niet schriftelijk) na verloop van tijd nog mag terugdraaien. Uit de rechtspraak blijkt dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, maar ook dat het niet altijd onmogelijk is om voordelen of gewoontes af te schaffen, zelfs nog na jaren. Deze blog gaat over een zaak waarin een werkgever een werknemer na 32 jaar uit de ploegendienst haalde, waardoor de werknemer een aanzienlijk deel van zijn inkomen verloor.  

Lees artikel

20-07-2020Vakantie en corona: hoe zit het met het recht op loon?

De vakanties zijn weer begonnen. Hoe zit het met de loonbetaling als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies?

Lees artikel

02-07-2020Heeft de werknemer recht op thuiswerken in verband met de Corona crisis?

Veel bedrijven hebben hun medewerkers in verband met de corona crisis in de afgelopen weken zoveel mogelijk vanuit huis laten werken. Zo langzamerhand keren medewerkers weer terug naar kantoor nu het virus onder controle lijkt te zijn. Bedrijven zullen er voor moeten zorgen dat het werk op kantoor op een veilige manier kan worden uitgevoerd en moeten dus maatregelen treffen die verspreiding van het virus op het werk zoveel mogelijk tegen gaan. Stel dat de medewerker het niet ziet zitten om terug te keren naar het werk. Kan hij of zij dan weigeren om terug te gaan naar kantoor? In een zaak die werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland heeft de rechter op 16 juni 2020 geoordeeld dat dit niet mocht.

Lees artikel

02-07-2020NOW 2.0

De regeling van de NOW 2.0 (Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) is vorige week bekend gemaakt. De subsidieregeling volgt op de NOW 1.0 en verlengt de periode van inkomenssteun door de overheid aan bedrijven die getroffen zijn door de Coronacrisis met vier maanden. Op een aantal onderdelen is de NOW 2.0 aangepast aan de nieuwe realiteit en de veranderende economie. In vervolg op ons Webinar van 11 juni jl. zetten we de nieuwe, aanvullende voorwaarden van NOW 2.0 voor u op een rij.

Lees artikel

19-06-2020Terugkijken webinar NOW 2.0

Webinar NOW 2.0 van 11 juni gemist? U kunt het hier terugkijken. 

Nog voordat de regeling op 22 juni 2020 werd gepubliceerd gaven wij een gratis webinar over de NOW 2.0. Dies Siegers en Hanneke Klinckhamers bespraken onder begeleiding van Liesbeth Zwitserlood de NOW 2.0 waarbij onder meer de verschillen ten opzichte van de NOW-1 en de (gewijzigde) ontslagboete aan de orde kwamen. 

Lees artikel

18-06-2020Re-integratie van zieke werknemers in corona tijd

Door de corona-maatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of zelfs (tijdelijk) volledig stil komen te liggen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren indien sprake is (geweest) van een verplichte bedrijfssluiting, waardoor de werknemer geen aangepaste werkzaamheden heeft kunnen verrichten.

Lees artikel

02-06-2020Werknemer mag reïntegratieverplichting opschorten als werkgever loon tijdens ziekte niet doorbetaalt

Op grond van de wet rust op de werkgever de verplichting om een zieke werknemer te re-integreren. De werkgever is verplicht om het loon tijdens ziekte aan de werknemer door te betalen. Werkt de werknemer niet mee aan re-integratie, dan mag de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 30 april 2020 duidelijkheid gegeven over de vraag of de werknemer zijn verplichting tot re-integratie mag opschorten, zonder het recht op loon (over komende loonperioden) te verliezen, als de werkgever het loon (over een verstreken periode) niet heeft doorbetaald. Volgens de Hoge Raad mag dat.

Lees artikel

26-05-2020Verlenging aanvraagperiode huidige NOW regeling tot en met 5 juni a.s. ivm wijzigingen

Werkgevers kunnen nog tot en met 5 juni a.s. een beroep doen op de NOW voor een loonkostensubsidie over de periode maart-mei 2020. Reden voor verlenging van de aanvraagperiode is dat de NOW per 20 mei jl. op een aantal onderdelen is verruimd: de alternatieve loonsombepaling, bedrijfsovernames, 13e maand. Werkgevers die door een (te) lage loonsom in januari 2020 eerst niet in aanmerking kwamen voor de NOW kunnen daar nu alsnog recht op hebben. Het UWV zal met werkgevers van wie de aanvraag hierom is afgewezen contact opnemen. Lees hier om welke verruimingen het gaat en of u alsnog vóór 6 juni de NOW subsidie voor de loonkosten van maart-mei zou moeten aanvragen.

Lees artikel

25-05-2020Aanvullend geboorteverlof gaat per 1 juli 2020 in en wetsvoorstel Wet invoering betaling ouderschapsverlof

Op 1 juli 2020 gaat in het kader van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG) het recht op aanvullend geboorteverlof voor partners in. Verder is er een wetsvoorstel in voorbereiding dat ouders vanaf 2 augustus 2022 het recht geeft op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Doel is dat meer ouders het ouderschapsverlof ook echt opnemen.

Lees artikel

18-05-2020Victoria beschikking Hoge Raad - werkgevers wees alert op wijzigingsvoorstellen van uw werknemer!

De uitspraak van de Hoge Raad van 21 februari 2020 kan verstrekkende gevolgen hebben voor werkgevers die geconfronteerd worden met een verzoek van hun werknemer om de arbeidsovereenkomst te wijzigen om minder uren te gaan werken of een ander wijzigingsvoorstel dat zij in redelijkheid als goed werkgever moeten aanvaarden. Zo’n verzoek kan onder voorwaarden leiden tot een gedeeltelijke transitievergoeding. Werkgevers moeten erop voorbereid zijn dat een dergelijk verzoek ook (pas) tijdens een ontbindingsprocedure kan worden gedaan, waardoor de werknemer, zelfs bij een voldragen ontslaggrond, toch in dienst blijft als zijn verzoek door de rechter wordt gehonoreerd. De Hoge Raad verstevigt hiermee de positie van de werknemer.

Lees artikel

07-05-2020Wijziging NOW: aanvraag individuele werkmaatschappij onder voorwaarden mogelijk

Op 1 mei 2020 is de volgende wijziging van de NOW aangekondigd en uitgewerkt. De concernbepaling is versoepeld, in zoverre dat werkmaatschappijen nu ook afzonderlijk NOW kunnen aanvragen als het omzetverlies van het concern minder dan 20% is.

Lees artikel

23-04-2020Hoge Raad: geen transitievergoeding bij demotie

In 2018 heeft de Hoge Raad (in de zogenaamde Kolom-beschikking) geoordeeld dat een werknemer aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding in geval van een structurele en substantiële vermindering van minimaal 20% van de arbeidsduur. Het Hof Amsterdam heeft, gelet op die uitspraak, aan de Hoge Raad de vraag gesteld of een werknemer ook aanspraak krijgt op een gedeeltelijke transitievergoeding indien deze als gevolg van herplaatsing in een andere passende functie minder salaris krijgt, maar geen of nauwelijks urenverlies heeft.

Lees artikel

09-04-2020Wijzigingen in de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

De NOW regeling, die op 31 maart jl. bekend werd gemaakt, is alweer op een aantal onderdelen gewijzigd. Het betreft met name een extra toets bij het indienen van een ontslagaanvraag bij bedrijfseconomische redenen tijdens de NOW periode én een wijziging van de manier waarop de boete die daarvoor geldt wordt berekend. In deze blog informeren wij u over de wijzigingen.

Lees artikel

18-03-2020Tegemoetkoming loonkosten in verband met COVID-19

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 aangekondigd dat werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen als zij tenminste 20% omzetverlies verwachten. Deze tegemoetkomingsregeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), komt tijdelijk in de plaats van de huidige regeling Werktijdverkorting die per direct is vervallen.

Hoewel de regeling nog in detail moet worden uitgewerkt – dat gebeurt naar verwachting binnen twee weken – is het volgende bekend:

 

Lees artikel

05-03-2020Coronavirus en arbeidsrecht – een overzicht voor werkgevers

Inmiddels heeft het zogenaamde Coronavirus (COVID-19) ook Nederland bereikt. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor werkgevers en medewerkers? In deze blog worden vragen beantwoord over onder meer de zorgplicht van de werkgever om besmetting te voorkomen, het recht op loon (al dan niet in quarantaine), privacy aspecten en werktijdverkorting.

Lees artikel

24-02-2020Arbeidsovereenkomst kan door werkgever worden vernietigd wegens bedrog werknemer

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen, omdat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer. Het bedrog bestond in dit geval uit het vermelden van onjuistheden op het cv. De werkgever wilde het aan de werknemer betaalde loon terug. Daarbij kwam tevens de vraag aan de orde of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest.

Lees artikel

17-02-2020Wel diefstal, toch geen geldig ontslag op staande voet!

Dat is de uitkomst van een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen haar werkgever. Het maakt weer eens duidelijk dat een ontslag op staande voet geen sinecure is en dat werkgevers goed op de hoogte moeten zijn van de eisen die aan een geldig ontslag op staande voet worden gesteld.

Lees artikel

06-02-2020Het afnemen van alcohol- en drugstesten door de werkgever

Werknemers die tijdens hun werk onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren, leveren een veiligheidsrisico op voor hun collega’s, hun omgeving en zichzelf.  Dit geldt te meer als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of machines. Als er dan iets mis gaat, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Werkgevers zijn wettelijk verplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. In dat verband krijgen wij geregeld de vraag of het, in verband met de privacy,  is toegestaan om werknemers te onderwerpen aan een alcohol- en/of drugstest.  

Lees artikel

29-01-2020Mag de werkgever betalingen die niet zijn overeengekomen stopzetten?

Vaak krijgen wij de vraag of een niet schriftelijk overeengekomen voordeel dat de werkgever enige tijd aan de werknemer heeft verstrekt, mag worden stopgezet. De werkgever heeft bijvoorbeeld langere tijd de pauze van de werknemer doorbetaald of jaarlijks een eindejaarsuitkering uitbetaald. Mag de werkgever dit zo maar terugdraaien? 

Lees artikel

16-01-2020Hoge billijke vergoeding want niet voldaan aan herplaatsingsplicht binnen internationaal concern

In een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 19 december 2019 is aan een werknemer een billijke vergoeding van EUR 150.000,- toegekend, omdat de werkgever niet had voldaan aan de herplaatsingsplicht. Wel stond vast dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord was. Het bedrijf van werkgever is een groot internationaal chemieconcern. Het Hof oordeelde dat de verhoudingen binnen de afdeling verstoord waren, maar dat dat niet gold niet voor het hele concern. Werkgever had de mogelijkheden buiten de afdeling van werknemer moeten onderzoeken. Deze uitspraak staat niet op zichzelf, er is eerdere rechtspraak over herplaatsing in concernverband.

Lees artikel

20-12-2019Nog 2 weken te gaan in 2019

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen die van kracht worden in 2020. Deze week staat de Wet Compensatie Transitievergoeding (“WCT”) centraal.

De wet regelt dat een werkgever wordt gecompenseerd door UWV voor betaalde transitievergoedingen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De vergoedingsregeling geldt voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. De wet is uitgewerkt in een nadere regeling van UWV.

Lees artikel

13-12-2019Nog 3 weken te gaan voor de invoering van de WAB

Nog 3 weken te gaan voor de invoering van de WAB! In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staan de wijzigingen in de positie van de payroller centraal.

Met de invoering van de WAB krijgen payrollkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de opdrachtgever. Ook krijgen zij op termijn recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De nieuwe regels bij payrolling zijn per 1 januari 2020 meteen van toepassing, dus ook voor werknemers die al werkzaam zijn op payrollbasis.

Lees artikel

29-11-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Annette Borgers over referenties na einde dienstverband. Is de werkgever verplicht een (positieve) referentie te geven over een ex-werknemer?  

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:  Annette Borgers - Referenties

Lees artikel

22-11-2019Nog 6 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Deze week staat de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding centraal.

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer bij een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of de niet verlenging op initiatief van de werkgever recht op de transitievergoeding. Het recht op de transitievergoeding ontstaat pas bij een dienstverband vanaf 24 maanden of langer. Als de werknemer zelf ontslag neemt, heeft hij geen recht op de transitievergoeding, tenzij hij dat doet omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Lees artikel

15-11-2019Nog 7 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog geven wij praktische tips over de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich brengt. Deze week staat de nieuwe ontslaggrond, de ‘i-grond’, centraal. Eén van de doelstellingen van de WWZ was het versoepelen van het ontslagrecht. De introductie van de - specifiek geformuleerde - gronden voor ontslag heeft er echter toe geleid dat ontbindingsverzoeken sinds de invoering van de WWZ eerder worden afgewezen. Daardoor is het ontslagrecht juist minder soepel geworden. Dit heeft tot veel kritiek vanuit de politiek en de praktijk geleid. In de WAB is daarom de ‘i-grond’ geïntroduceerd Welke mogelijkheden biedt deze grond?

Lees artikel

08-11-2019Verplichting om slapende dienstverbanden te beëindigen

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers in beginsel gehouden zijn mee te werken aan een beëindiging van een zogenaamd slapend dienstverband en daarbij aan de werknemer de transitievergoeding te betalen. Dat volgt volgens de Hoge Raad mede uit de bedoeling van de wetgever om met de Wet compensatie transitievergoeding een einde te maken aan het verschijnsel "slapende dienstverbanden".

Lees artikel

10-10-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Liesbeth Zwitserlood over het concurrentiebeding: In hoeverre is het mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:Liesbeth Zwitserlood - concurrentiebeding_in_tijdelijke_arbeidsovereenkomst

Lees artikel

10-10-2019Hoedt u voor de valkuilen van de WNT!

De Wet normering topinkomens (WNT) schrijft dwingend voor wat een topfunctionaris in de (semi)publieke sector maximaal mag verdienen en wat in het kader van een beëindiging mag worden afgesproken. Voor zover de bezoldiging en de ontslagvergoeding de toegestane maxima van de WNT overschrijden, is dat bovenmatige deel nietig en dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald. De maximale ontslagvergoeding die mag worden afgesproken bedraagt EUR 75.000, of een jaarsalaris als dat lager is.

Lees artikel

17-09-20192020: bent u klaar voor de Wnra?

Nog een paar maanden en dan treedt naar verwachting op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie in werking (Wnra). Dan zal de ambtenaar, die in dienst is van een overheidswerkgever, automatisch werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht wordt dan van toepassing. Wat is de laatste stand van zaken?

Lees artikel

01-08-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Dies Siegers over het verschil tussen een loonsanctie en opschorting van loon bij ziekte.  

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

 

Lees artikel

01-08-2019Voortgang plannen ZZP-ers

LET OP: DIT WETSVOORSTEL IS INGETROKKEN OP 15 JUNI 2020

Eind juni 2019 heeft minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Aan de onderkant van de markt komt er een minimumtarief van € 16 per uur voor opdrachtnemers. Aan de bovenkant gaat gelden dat er vanaf een tarief van € 75 per uur vooraf zekerheid kan worden verkregen over het ondernemerschap door middel van een Zelfstandigenverklaring.

Lees artikel

11-07-2019Wat is de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een dienstverband moeten de niet genoten vakantiedagen van een werknemer uitbetaald worden. En tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? Er wordt vaak uitgegaan van uitsluitend het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Dit is ten onrechte.

 

Lees artikel

11-07-2019Tips voor de formulering van een ontslag op staande voet

De wet stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet, mede vanwege de nadelige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer. Een van de eisen is dat de ontslagreden vrijwel direct met het ontslag moet worden medegedeeld. Uitgangspunt is dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk moet zijn welke reden aan het ontslag ten grondslag is gelegd, zodat hij kan bepalen of hij zich daartegen zal verzetten. Voor de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen maatgevend. Andere dan de opgegeven redenen, hoe dringend dan ook, ‘tellen’ dus niet mee voor de vraag of er sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag. Het is dus van belang om de ontslagbrief met de nodige precisie te formuleren. Hierna volgen enkele tips voor de formulering van de ontslagreden.

 

Lees artikel

08-03-2019Uitvoeringsregeling compensatie transitievergoeding bekend

Op 26 februari 2019 is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (de Regeling) in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staan de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Lees artikel

04-03-2019Cocaïnegebruik tijdens personeelsfeest: is dat een reden voor ontslag op staande voet?

Misdragingen tijdens een personeelsfeest komen vaak voor en leiden niet zelden tot een ontslag op staande voet.  Zo hield het ontslag op staande voet van een werknemer die zich tijdens een personeelsfeest onder invloed van alcohol hinderlijk en handtastelijk gedroeg en in de danszaal tegen een tafel urineerde, stand. Ook het ontslag op staande voet van een militair die zijn vriendin, tevens collega, na het verlaten van de kerstborrel een vuistslag in het gezicht gaf en het ontslag van de werknemer die na afloop van het personeelsfeest beschonken achter het stuur stapte, hielden stand. De werknemer die tijdens de kerstborrel een collega herhaaldelijk in de billen kneep en kwetsende opmerkingen maakte, mocht van de rechter wel blijven. Maar hoe zit het met het gebruiken en aanbieden van cocaïne, toch een strafbaar feit, tijdens een personeelsfeest? Levert dat voldoende reden op voor ontslag op staande voet? Hierover heeft de rechtbank Den Haag zich op 1 februari 2019 uitgelaten.  

Lees artikel

16-08-2018WWZ-perikelen: loondoorbetaling na ontslag op staande voet

Op 13 juli 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de complicaties die kunnen voorkomen in geval van ontslag op staande voet en de regels in hoger beroep als gevolg van de invoering van de WWZ. Eerder was al duidelijk dat de WWZ niet op alle punten goed doordacht is tijdens het wetgevingsproces.

Lees artikel
Archief