Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Ambtenaar

Op 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werknemer geworden. Dat is het gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De meeste ambtenaren vallen hierdoor onder het arbeidsrecht. Naast het arbeidsrecht geldt ook de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017. Deze wet regelt de specifieke verplichtingen van goed ambtelijk handelen en integriteit. De bedoeling van de Wnra is dat de materiële rechtspositie (de arbeidsvoorwaarden) van de ambtenaar niet verandert of verslechtert. Of dat ook zo is, is de vraag. De toepasselijkheid van de cao’s, die de rechtspositieregelingen vervangen, wordt in de praktijk niet altijd goed geregeld.

Door de Wnra zijn er ook werknemers die in dienst zijn van een overheidswerkgever – zoals UWV of DNB – die ineens ambtenaar zijn geworden. Dat betekent dat deze groep werknemers vanaf 1 januari 2020 ook onder de Ambtenarenwet 2017 vallen en dat de regels omtrent goed ambtelijk handelen en integriteit van toepassing zijn.

Onderwijssector

Voor ambtenaren die werkten in het openbaar onderwijs, bij een academisch ziekenhuis of onderzoeksinstelling TNO of NWO geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 werknemer zijn geworden en volledig gelijkgeschakeld zijn aan hun collega’s die al werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Zij hebben niet de status van ambtenaar behouden. Hun positie wordt in principe geregeld in de toepasselijke cao van de onderwijssector of de cao van de universitair medische centra. Ook voor deze medewerkers geldt dat niet alles afgedekt is door het overgangsrecht en dat onduidelijkheid kan bestaan over de toepasselijkheid van de cao.

Blijfambtenaren

Er zijn ambtenaren voor wie niets is gewijzigd. Zij vallen dus nog steeds onder het ambtenarenrecht en het bestuurs(proces)recht, zoals onder andere politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koning), leden van de rechterlijke macht of tuchtrechtelijke colleges, politie, defensie, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Onder Overheidswerkgever kunt u ons vijfluik over de Wnra bekijken: in korte filmpjes vertellen wij u meer over deze wet en de gevolgen daarvan voor de diverse groepen ambtenaar.

Over het laatste nieuws:  Blog: Waar ex-overheidswerkgevers op moeten letten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

Heeft u vragen over de Wnra en uw positie als werknemer-ambtenaar, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij kunnen u adviseren over zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht.